پیام مدیرعامل

پیام مدیر:

"ما بر اساس ارزش هایمان زندگی می کنیم  "

ارزش هایمان، ما را به جایی که امروز هستیم هدایت کرده اند. برآن هستیم که با ایجاد ارزش اجتماعی و اقتصادی بلندمدت، برای تعداد فزاینده از افرادی که درخواست کننده معامالت ارزی اند، ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و نهایت جدیّت انجام دهیم. با آموزش مستمر کارمندان، همیشه در مخالفت سرسخت با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل می نماییم و با قیمت های رقابتی و کیفیت تضمین شده ، یکدیگر را مسئول ایجاد شرکتی میدانیم که همه میتوانیم به کار در آن افتخار کنیم.

چه یک مشتری بالقوه، یک شریک تجاری کوچک یا یک کارمند آینده باشید، ما مشتاقانه منتظریم تا دریابیم که چگونه میتوانیم با همدیگر همکاری کنیم تا خدمات را ارزنده کنیم. همیشه در مسیر بهبود مستمر هستیم و این کلید موفقیت بلندمدت ما است.

کارکنان و تیم اجرایی ما درامینُ ضرّاب به طور مرتب نیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان ، برنامه هایی که ارائه میدهیم و اثربخشی خدماتی که ارائه میدهیم را ارزیابی و بررسی میکنند. ما با ارائه یک محیط کار ایمن و تشویق به یک سبک زندگی سالم به سلامت و رفاه اعضای تیم خود اهمیت می دهیم. مهمتر از همه، هدف ما این است که با اعضای تیم منصفانه و صادق باشیم و کاری معنادار و چالش برانگیز برای آنها فراهم کنیم. ما معتقدیم هیچ کس انحصار ایده های خوب را ندارد و به منظور رشد حرفه ای، با هرکسی که پیشنهادهای سازنده برای بهبود عملکرد داشته باشد کار خواهیم کرد.

امیدواریم این نکات شرایطی برای شما فراهم کند تا امینُ ضرّاب را بهتر بشناسید و در مورد همه خدماتی که ارائه میدهیم بیشتر بدانید.

 

 

Director Message

 "We live out our values"

. Our values have led us to where we are today. By creating long-term social and economic value, we intend to provide the highest quality and utmost seriousness to a growing number of people requesting foreign exchange transactions

 By continuously training our staff, we are always operating in staunch opposition to money laundering and terrorist financing, and with competitive prices and guaranteed quality, we consider each other responsible for creating a company so that everyone can be proud of it. Whether you are a potential customer, a small business partner, or a future employee, we look forward to finding out how we can work together to bring service to life.

We’re always on a path of continuous improvement as we believe it is a key to our long-term success. Our staff and executive team at Amin o Zarrab are regularly assessing and reviewing our clients’ needs, the programs we offer, and the effectiveness of the services we provide. We care about our team members’ health and well-being by providing a safe work environment and encouraging a healthy lifestyle. Above all, we aim to be fair and honest with team members and to provide them with meaningful, challenging work. We believe no one has a monopoly on good ideas, and, in order to grow professionally, we will work with anyone who has constructive proposals for improved performance.

 .We hope this provides you with a few reasons to get to know “Amin o Zarrab” better and learn more about everything we offer